Escola Lul·lística de Mallorca

Maioricensis Schola Lullistica

 


Studia Lulliana
    Arxius:   volums    autors
  Darrer volum publicat: 57 (2017)
         
Studia Lulliana (des de 1991) és la continuació d'Estudios Lulianos (1957-1990). Anuari d'estudis sobre Ramon Llull i el lul·lisme

Consell editor
Anthony Bonner (director)
Maria Isabel Ripoll (secretària)
Lola Badia
Jordi Gayà
Pere Rosselló
Josep-Enric Rubio


Consell Assessor
Fernando Domínguez Reboiras (Raimundus-Lullus-Institut, Emeritus)
Kurt Flasch (Ruhr-Universität Bochum, Emeritus)
Harvey Hames (Ben Gurion University of the Negev)
Jocelyn N. Hillgarth (Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, Emeritus)
Ruedi Imbach (Université Paris Sorbonne - Paris IV)
Michela Pereira (Università degli Studi di Siena, Emerita)
Rafel Ramis (Universitat de les Illes Balears)
Josep M. Ruiz Simón (Universitat de Girona)

Redacció i gestió
Maioricensis Schola Lullistica
Apartat de correus 17
07080 - Palma (Espanya)
http://msl.cat
scholalullistica@gmail.com

Centre de Documentació Ramon Llull
Universitat de Barcelona
Granvia 585
08007 - Barcelona (Espanya)
http://centrellull.ub.edu
centrellull@ub.edu

Amb els suports de
Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km. 7'5
07122 - Palma (Espanya)
http://biblioteca.uib.cat

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km. 7'5
07122 - Palma (Espanya)
http://dfc.uib.cat

© Studia Lulliana
Maioricensis Schola Lullistica
Apartat de correus 17
07080 - Palma (Espanya)

ISSN 1132 - 130X
ISSN digital 2340 - 4752
DL: PM-268-1961

https://licensebuttons.net/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png

This work is licensed under  a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  International License.

 


 

Portades

ghg

R. D. Hughes, Oratio, Verbum, Sermo and "Les paraules de sa pensa": Internal Discourse in Ramon Llull (1271/1272-1290), its Sources, Implications and Applications (3-61)

esaresuacsggg

E. Pistolesi, Dalla sensibilità all'intelletto: osservazioni sull'allegoria nel Llibre de contemplació  (63-96)

sderesuacsggg

J. Torró Torrent,  El culte de la Mare de Déu de Blaquerna a l'Epir dels Comnè i a la Grècia dels Francs (97-116)

frdresmadsfff

Bibliografia lul·lística i ressenyes (117-258)

ghg

Crònica (259-269)

hgt

Índex d'obres lul·lianes citades (271-274)

hgt

Procediments de publicació de Studia Lulliana        hgt

Procedures for the publication of Studia Lulliana    hgt

Publications ethics and malpractice statement         hgt


Per accedir  a tota la col·lecció de la revista visitau l'adreça <http://studia lulliana.uib.cat>